اخبار عمومی

اخبار شرکت

برگزاري نشست معارفه مدير عامل محترم شركت مديريت توسعه انرژي تامين و همچنين بازديد ايشان از مراحل تعميرات اساسي واحد 1 نيروگاه طوس

ضمن برگزاري نشست معارفه آقاي دكتر افتخاري، مدير عامل محترم شركت مديريت توسعه انرژي تامين، ايشان از روند مراحل انجام تعميرات اساسي واحد 1 بازديد

ادامه مطلب »