هفتمین همایش کاربران واحدهای گازی و سیکل ترکیبی توربین های v94.2

هفتمین همایش کاربران واحدهای سیکل ترکیبی و گازی V94.2، با استفاده از تجربیات شش همایش قبلی و در راستای اهداف تعاملی کاربران با یکدیگر و سازندگان و تامین کنندگان تجهیزات نیروگاهی، در روزهای سه شنبه 28 الی چهارشنبه 29 آذر ماه 1396 و به میزبانی شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا و با همکاری انجمن صنفی نیروگاه های کشور(اصنا) برگزار خواهد شد.
آدرس وب سایت: http://v94-2users.com/fa/