مجموعه مقالات ارائه شده در کمیته بازار برقِ کنفرانس بین المللی برق- 1395

لینک دانلود مجموعه مقالات ارائه شده در کمیته بازار برقِ کنفرانس بین المللی برق- 1395 قسمت اول:

PSC 2016 EPM 01

لینک دانلود مجموعه مقالات ارائه شده در کمیته بازار برقِ کنفرانس بین المللی برق- 1395 قسمت دوم:

PSC 2016 EPM 02

مقالات ارائه شده این کمیته در کنفرانس سی و دوم (1396) به زودی از طریق همین وب سایت منتشر خواهد شد.

منبع برای دانلود مقالات کنفرانس به صورت تکی: http://psc-ir.com/