قرارداد دوجانبه تامین برق بین نیروگاه‌ها (فروشنده) و صنایع بزرگ (خریدار) منعقد می‌گردد و دارای حجم ثابت و مبلغ ثابت می‌باشد.

 

     مزایا:

             1- تعیین حجم قرارداد بر اساس نیاز مشترک (خریدار)

             2- خروج مشترک (خریدار) از برنامه‌های مدیریت مصرف برق

             3- عقد قرارداد بلندمدت (حداقل یکساله)

             4- بهای انرژی توافقی

             5- مهلت پرداخت صورت حساب توافقی

 

قرلرداد دو جانبه