شروع تعميرات اساسي واحد يك نيروگاه طوس

با توجه به ساعت كاركرد واحدها، براساس جدول زمانبندي اعلام شده از طرف معاونت راهبري توليد شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي، فعاليت هاي تعميرات اساسي واحد يك نيروگاه طوس آغاز گرديد.

 

مطابق برنامه هاي تعميراتي، اين واحد به منظور انجام تعميرات اساسي مقطع 250000 ساعت، از 1 اسفند ماه سال جاري به مدت 90 روز از شبكه سراسري جدا گرديده و در اختيار امورهاي تعميراتي قرار گرفت.فعاليتهاي برنامه ريزي شده بالغ بر 1700 فعاليت بوده و توسط پرسنل نيروگاه و يا پيمانكاران داخلي (با نظارت متخصصين نيروگاه) انجام مي گردد.

علاوه بر فعاليت هاي از پيش تعيين شده قرار است عمليات تعويض كامل سه رديف پره هاي ثابت و متحرك توربين IP، تعويض لوله هاي سوپر هيت 2 و 3، تعويض ورقهاي كانالهاي دود بويلر، تعويض و بازسازي آبزن شماره يك سوپر هيت، حذف تركهاي چرخ كورتيس توربين فشار قوي و كاليراسيون تجهيزات كابين هواي كنترل سيفتي والو الكتريكي سوپر هيت به عنوان فعاليتهاي شاخص انجام گردد. بي شك اجراي دقيق و به موقع برنامه هاي سرويس و نگهداري در بازه هاي زماني منظم، به ميزان قابل توجهي موجب افزايش طول عمر تجهيزات و حفظ پايايي واحدها در سالهاي آتي مي گردد.