دوره آموزشی آشنایی با بیماری های واگیردار در محیط کار توسط آقای دکتر خوشی در محل سالن اجتماعات نیروگاه طوس برگزار گردید

با توجه به شیوع سویه جدید ویروس کرونا و برای آشنایی هر چه بیشتر با این نوع ویروس و برای رعایت هر چه بیشتر پروتکل ها و شیوه نامه های بهداشتی، دوره آموزشی آشنایی با بیماری های واگیردار، توسط آقای دکتر خوشی برای پرسنل نیروگاه در سالن اجتماعات برگزار گردید.

بیماری های واگیردار در طی قرن های گذشته همواره یکی از تهدیدکننده های اصلی سلامت انسان محسوب می شدند. این بیماری ها گاهی به سرعت در بین تعداد زیادی از افراد شیوع پیدا کرده و باعث مرگ و میر بالای افراد شده اند.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس، با هدف آشنایی کارکنان این شرکت با انواع بیماریهای واگیردار در محیط کار، همچنین شیوع سویه جدید ویروس کرونا، دوره آموزشی در همین خصوص توسط آقای دکتر خوشی، پزشک محترم نیروگاه در سالن اجتماعات نیروگاه برگزار گردید.وی با اشاره به انواع بیماریهای واگیردار و چگونگی شیوع آنها به بیان توضیحاتی در خصوص گسترش نوع جدید ویروس کرونا ،علائم، مراقبت ها و چگونگی رعایت موارد بهداشتی برای جلوگیری از انتشار آن پرداخت.وی تاکید کرد: ضمن اینکه باید به نکات بهداشتی و مراقبت‌ها توجه کنیم و بر رعایت دستورالعملهای بهداشتی نیز تاکید کنیم، باید بدانیم که این بیماری همه گیر است و قطعا به عنوان سویه غالب به راحتی قابل انتقال است.
وی راهکار مقابله با هر سویه جدید را رعایت پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های بهداشتی، واکسیناسیون، استفاده از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و عدم حضور غیرضروری در تجمعات دانست.