تشکیل جلسه شماره 141 نظام پیشنهادات و کمیته تحقیقات

جلسه شماره 141 نظام پیشنهادات و کمیته تحقیقات نیروگاه طوس در مورخ 96/11/03 برگزار گردید.

در این جلسه پس از بررسی کلی فعالیت‌های کمیته به بررسی 4 مورد از پیشنهادات فنی ارائه شده توسط همکاران شرکت بهره‌بردار پرداخته شد. در انتهای جلسه بحث و تبادل نظر در مورد جشنواره نظام پیشنهادات انجام شد و تاریخ 97/02/10 برای برگزاری جشنواره و تقدیر از نفرات برتر پیشنهاد گردید.