تجلیل از ایمن کاران برتر سال ۱۳۹۹ نیروگاه طوس

با حضور مدیر روابط عمومی و کارشناس ایمنی نیروگاه طوس، از ایمن کاران برتر در سال ۹۹ با اهداء جایزه ایمنی، به رسم یادبود تجلیل به عمل آمد.

نیروگاه ها به عنوان یکی از مهم ترین صنایع به شمار می آیند. ضرورت رعایت نکات ایمنی در این گونه محیط ها بسیار حائز اهمیت است چرا که علاوه بر سلامت جسمانی، نقش مهمی در کاهش استرس و آسیب به کارکنان و حفاظت از نیروی انسانی دارد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس، اهتمام ویژه به سلامتی کارکنان در نیروگاه، یکی از نکات مهم و قابل ارزش به شمار می آید. تأکید بر رعایت موارد ایمنی بخش مهمی از اولویت های کاری در امورهای مختلف محسوب می گردد. مهندس حیدری کارشناس ایمنی با اشاره به اهمیت رعایت نکات ایمنی و همکاری تمامی کارکنان شرکت در انجام این امر مهم خاطر نشان کرد که با هماهنگی های بعمل آمده و رصد میدانی و گزارشات واصله از امورها، به همکاران محترمی که بیشترین نکات ایمنی را رعایت می کنند هدیه ای به رسم یادبود اهداء می گردد.وی در پایان گفت: در این دوره از ایمن کاران برتر سال ۹۹ در امورهای بهره برداری، مکانیک، کنترل و ابزار دقیق و الکتریک تجلیل به عمل آمد.