برگزاری نخستین نشست کمیته عالی حفاظت فنی و بهداشت کار و همچنین نخستین نشست کمیته مدیریت بحران و پدافند غیر عامل نیروگاه طوس در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۲۳