اعضای هیئت مدیره شرکت افق تامین انرژی طوس

دکتر امین جلالیان

رئیس هیات مدیره

دکتر سلمان موحدی راد

نائب رئیس هیات مدیره

دکتر صادق صالحی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

مهندس حمیدرضا خردمند

عضو هیات مدیره

مهندس سیدمهدی امامی

عضو هیات مدیره

دکتر امین جلالیان

رئیس هیات مدیره

دکتر سلمان موحدی راد

نائب رئیس هیات مدیره

دکتر صادق صالحی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

مهندس حمیدرضا خردمند

عضو هیات مدیره

مهندس سیدمهدی امامی

عضو هیات مدیره