فروش برق

روش های فروش برق

قرارداد دو جانبه

بورس انرژی

قرارداد دو جانبه به همراه بورس انرژی