کنفرانس ها

کنفرانسها

کفرانس منطقه‌ای را کمیته ملی سیرد ایران و انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های توزیع برق برگزار خواهد کرد. این کنفرانس از حمایت شرکت توانیر، پژوهشگاه نیرو،

ادامه مطلب »