دسته: مقالات نیروگاهی با محوریت الکتریک

بررسی عملکرد سیستم حفاظتی ژنراتور و باس kV6 نیروگاه طوس در یک حادثه واقعی با شبیه‌سازی در نرم‌افزار DIgSILENT

بررسی عملکرد سیستم حفاظتی ژنراتور و باس kV6 نیروگاه طوس در یک حادثه واقعی با شبیه‌سازی در نرم‌افزار DIgSILENT

لینک دانلود:

PSC-707 F20 S3-rev2

تحلیل و مقایسه حوادث منجر به تریپ واحد سه و واحد یک نیروگاه طوس از نظر صحت عملکرد سیستم حفاظتی ژنراتور

مقاله آقای علی ابراهیمی اله آبادی با موضوع: ”تحلیل و مقایسه حوادث منجر به تریپ واحد سه و واحد یک نیروگاه طوس از نظر صحت عملکرد سیستم حفاظتی ژنراتور ” در دوازدهمین کنفرانس انجمن نگهداری و تعمیرات مورد پذیرش قرار گرفت.

لینک دانلود:

GPSAC -3

 

این کنفرانس به‌صورت تخصصی در مورد نگهداری و تعمیرات برگزار می‌شود. لذا در این رویداد علمی، تعداد 19 مقاله از ميان 88 مقاله (تخصصی) ارسالي به دبيرخانه كنفرانس پذيرفته شده و ارائه گردید. مقاله فوق در مورخ 26/10/97 به‌صورت شفاهی در تالار آرش پژوهشگاه صنعت نفت ارائه گردید. این مقاله برای کمیته “سامانه‌های ثبت و تحلیل داده‌هاي بازرسی و پایش وضعیت” کنفرانس ارسال شده بود. در نهایت با بررسی کمیته داوران و حضار، مقاله مذکور به‌عنوان برترین مقاله کنفرانس انتخاب گردید.

ارزیابی تأثیر حذف بار در پایداری ولتاژ هنگام قطع تغذیه مصرف داخلی یک واحد نیروگاه طوس با شبیه‌سازی در نرم¬افزار DIgSILENT

مقاله آقای علی ابراهیمی اله آبادی با موضوع: ” ارزیابی تأثیر حذف بار در پایداری ولتاژ هنگام قطع تغذیه مصرف داخلی یک واحد نیروگاه طوس با شبیه‌سازی در نرم­افزار DIgSILENT” در بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق مورد پذیرش قرار گرفت.

لینک دانلود:

load shedding ICEE 2018

مروري بر جايگاه خدمات جانبي كنترل فركانس اوليه در بازار برق ايران

لینک دانلود:

2058

بررسي تحليلي روشهاي بهينهسازي بازه زماني نگهداري و تعميرات تجهيزات سيستمهاي قدرت

لینک دانلود:

2030

برنامهريزي بهينه ورود و خروج واحدهاي توليد با قيد انعطافپذيري شبكه

لینک دانلود:

1788

استراتژي قيمت دهي نيروگاهها در بازار برق لحظهاي با معرفي شاخص قدرت بازار با مدل بازار غيردقيق در مفهوم تغييراتفرضي

لینک دانلود:

1635

بررسي وضعيت عايقي سيمپيچ ژنراتور واحد 1 نيروگاه مشهد با (PDCA) استفاده از آناليز جريانهاي پلاريزاسيون و ديپلاريزاسيون

لینک دانلود:

1218

يك حفاظت تفاضلي جديد براي خط انتقال فشار قوي چشمه سفيد – نيروگاه سنندج با استفاده از مولفه خطاي توان مختلط

لینک دانلود:

1130

يك روش جديد تشخيص مكان خطاي روتور ارت فالت براي ژنراتور سنكرون مستقل از تغييرات توان راكتيو

لینک دانلود:

1129

show