نیروگاه

شرکت افق تأمین انرژی طوس (سهامی خاص)

امروزه وابستگی شدید رشد اقتصادي در هر کشور و به دنبال آن بهبود شاخص ­های اقتصادي با توسعه صنعت برق و استراتژی­ هاي تأمین انرژي آن کشور بر کسی پوشیده نیست. این واقعیت در کشورهاي درحال توسعه، اهمیتی دو چندان می­ یابد و از این­ رو، استراتژی­ هاي تأمین انرژي به همراه اقتصادی­ کردن آن به منظور جذب بخش خصوصی، به اولویت اول این کشورها تبدیل شده ­است. لذا نظر به اهمیت این مقوله و ضرورت پرداختن به مسائل بهینه­ سازي مصرف انرژي در گروه شرکت هاي شستا و همچنین مدیریت دارایی­ هاي واگذارشده به سازمان تأمین اجتماعی در حوزه انرژي، شرکت افق تأمین انرژی طوس (OTET) از ابتدای سال 1395 آغاز به کار نمود.

معرفی نیروگاه طوس

گالری تصاویر