قلیایی شویی واحد ۴ نیروگاه طوس توسط امور شیمی با همکاری و هماهنگی امورهای بهره برداری و مکانیک در تعمیرات میاندوره ای انجام شد

طبق دستورالعمل موجود و در پایان تعمیرات میاندوره ای واحد ۴ در اسفند ماه سال گذشته، قلیایی شویی این واحد، توسط امور شیمی با همکاری و هماهنگی امورهای بهره برداری و مکانیک انجام شد.

در اسفند ماه سال گذشته و پس از توقف واحد ۴ جهت انجام تعمیرات میاندوره ای در جلسه شورای عالی بررسی فنی، تصمیم گرفته شد که شست و شوی قلیایی ایر هیترهای این واحد انجام شود. بر این اساس، امور شیمی موظف گردید ضمن تهیه محلول های لازم جهت قلیایی شویی، انجام تست های شیمیایی لازم را حین قلیایی شویی انجام دهد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس برای انجام این کار، دو مخزن یک هزار لیتری تهیه و پس از شست و شو با آب پر گردید و سپس طی چند روز و به آهستگی، سود جامد به مخازن اضافه گردید تا ضمن کنترل گرمای حاصل از واکنش سود با آب، محلولی یکنواخت و با غلظت مشخص حاصل شود.
پس از آن در وقت مشخص شده مخازن به مجاورت بویلر واحد ۴ منتقل و اتصالات مربوط نصب گردید و از آنجاییکه انجام این فرآیند مستلزم هماهنگی دقیق بین امورهای مختلف تعمیراتی و بهره برداری می باشد، پس از بررسی های لازم و در حضور نمایندگان و پرسنل بخش های مربوطه، قلیایی شویی ایر پری هیتر شماره یک آغاز شد.
مطابق دستورالعمل موجود، فرآیند قلیایی شویی با پاشش محلول رقیق شده، سود از بالای ایر هیتر شروع و پس از خنثی سازی اولیه، فرآیند شست و شو با آب خام از مسیر اطفاء حریق ادامه یافت. در طول شست و شو، تمام مسیرهای تخلیه بررسی و از عدم بروز مشکل، اطمینان حاصل می گردید. همچنین با اخذ نمونه هایی از پساب، شرایط شیمیایی آن تحت کنترل بود.

 

 

در مرحله نهایی شست و شو نیز، با فاصله زمانی مشخص نمونه هایی از پساب تهیه و با انجام تست های مربوطه و با توجه به نتایج حاصله، زمان خاتمه شست و شو تعیین گردید.
پس از خاتمه شست و شو و برداشتن تجهیزات اضافی نصب شده، ایر پری هیتر به منظور خشک شدن توسط هوای گرم، در اختیار امور محترم بهره برداری قرار گرفت.
پس از اتمام قلیایی شویی ایر پری هیتر شماره ۱، جهت انجام فرآیند برای ایر پری هیتر شماره ۲ مجددا با بخش های مختلف هماهنگی لازم به عمل آمد و در حضور عوامل مربوطه، قلیایی شویی ایر پری دوم نیز آغاز شد. برای این ایر هیتر نیز، مطابق دستورالعمل مراحل خنثی سازی با سود و شست و شو با آب خام به صورت کامل اجرا گردید و با توجه به نتایج حاصل از تست های شیمیایی، زمان خاتمه شست و شو مشخص شد. این ایر پری هیتر نیز جهت خشک شدن در اختیار امور محترم بهره برداری قرار داده شد.
با اتمام قلیایی شویی ایر هیتر های واحد، فرآیند خنثی سازی پسآب آغاز گردید. از آنجایی که پساب از شست و شوی ایر پری هیتر ها، خاصیت اسیدی داشته و حاوی مقادیر زیاد وانادیم می باشد، لذا پساب فوق در استخر خنثی سازی جمع آوری و از سود جهت خنثی سازی آن و همچنین رسوب دهی وانادیم استفاده شد. وانادیم جزء فلزات سنگین بوده و تخلیه مقادیر بالای آن به محیط زیست غیرمجاز می باشد. پس از آنکه مقادیر لازم سود به پساب اضافه شد، تست های لازم روی نمونه پساب انجام گرفت و با اطمینان از اینکه غلظت وانادیم در پساب در حد مجاز می باشد، پساب فوق به سیستم پساب نیروگاه تخلیه شد.