ششمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران

امروزه انرژی های تجدیدپذیر با ارزشمندترین سرمایه و زیربنای تمدن پیشرفته و پاک محسوب می شوند. با استفاده بهینه از ظرفیت های شناخته شده منابع تولیدات پراکنده، فناوری ها و سیستم های مدیریتی پیشرفته می توان به ارتقای بهره وری و شکوفایی اقتصادی کمک کرد که این امر مستلزم همکاری و تعامل فراگیر در توسعه و بکارگیری دانش و تکنولوژی های انرژی های تجدیدپذیر می باشد. ازاینرو، در راستای ترویج این مفهوم، پژوهشکده مطالعات کاربردی سیستم های قدرت دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با افتخار اعلام می دارد میزبان ششمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران در اسفند ماه سال 1396 خواهد بود.
آدرس وب سایت: http://icredg2018.azaruniv.ac.ir/