برگزاري نشست معارفه مدير عامل محترم شركت مديريت توسعه انرژي تامين و همچنين بازديد ايشان از مراحل تعميرات اساسي واحد 1 نيروگاه طوس

ضمن برگزاري نشست معارفه آقاي دكتر افتخاري، مدير عامل محترم شركت مديريت توسعه انرژي تامين، ايشان از روند مراحل انجام تعميرات اساسي واحد 1 بازديد و از نزديك با فعاليتهاي امورهاي مختلف آشنا شدند.
در ابتداي حضور آقاي دكتر افتخاري در نيروگاه، به همراه آقاي مهندس پرستار، مديرعامل محترم شركت و آقاي مهندس افخمي مصطفوي، مدير عامل محترم شرکت مدیریت تولید برق طوس، بازديدي از فعاليت کارکنان در تعميرات اساسي واحد 1 انجام شد.پس از اين بازديد براي معارفه و بررسي موارد كاري، نشستي با حضور مديران نيروگاه برگزار گرديد كه در اين نشست ضمن معرفي افراد حاضر ، معرفي نيروگاه از طریق پاور پويينت ارائه گرديد و آقاي دكتر افتخاري از زحمات و خدمات همه كاركنان امورها و قسمت هاي مختلف تقدير نمودند و در ادامه اين نشست، مديران امور ضمن تشكر از برگزاري اين جلسه به بيان مسائل مهم و مختلف در خصوص نیروگاه پرداختند.